Print 

Dr. Elmurat Zhetigenov

Kyrgyz National Agrarian University

Bishkek

Kyrgyz Republic